Voorlichting doelgroepen en cursussen

Verkeersregels veranderen regelmatig. Nieuwe borden, andere weggebruikers enz. Daarom blijft het nodig om kennis over verkeersregels op anderen over te dragen. VVN Zwolle doet dat door middel van van voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Daarbij richten we ons op een aantal specifieke doelgroepen:

 • Kind en Verkeer
 • Senioren en Verkeer
 • Jongeren vanaf 12 jaar t/m jonge automobilisten
 • Bewoners en buurt

Iedere doelgroep heeft zijn eigen specifieke aanpak. Met jongeren ga je immers anders om dan met mensen die al jarenlang hun rijbewijs hebben.

Verkeersveiligheid betekent vooral rekening houden met elkaar, oog hebben voor de andere weggebruikers. Sommige verkeersdeelnemers, zoals kinderen, senioren, voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en hun veiligheid hangt af van het gedrag van overige weggebruikers. Verkeersveiligheid is meer dan het naleven van verkeersregels. En gaat ook over meer dan goede infrastructuur. Verkeersveiligheid vraagt voortdurend om aandacht, enthousiasme, betrokkenheid. Daarom brengen we verkeersveiligheid steeds opnieuw voor het voetlicht en stimuleren we mensen en organisaties om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten. Dat begint vaak op school en in de eigen buurt. Maar uiteindelijk moeten onze gezamenlijke inspanningen leiden tot gedragsverandering zodat iederen veilig over straat kan.

 

Doelgroepen en cursussen

Kind en Verkeer
Leeftijdsgroep 0 – 12 jaar
Activiteiten voor deze groep zijn gericht op een verkeersveilige schoolomgeving en diverse educatieve activiteiten. Een belangrijke schakel zijn de verkeersouders. Zij zijn bij verschillende activiteiten direct betrokken. De activiteiten binnen deze doelgroep zijn:

 • het praktisch verkeersexamen;
 • veilig op weg: blijf uit de dode hoek
 • fietsverlichtingcontrole
 • lobbyen bij gemeente en andere partijen
 • betrekken ouders en leerkrachten bij verkeersonveilige situaties;
 • organiseren verkeersactiviteiten zoals het houden van een verkeersweek

Senioren en Verkeer
De activiteiten zijn vooral gericht op voorlichting en het omgaan met de gevolgen van het ouder worden in relatie tot actieve verkeersdeelname.

 • opfriscursus rijvaardigheid (herhaling theorie en praktijk voor automobilisten)
 • opfriscursus verkeersregels

Jongeren vanaf 12 jaar t/m jonge automobilisten
Jongeren vanaf 12 jaar tot en met de doelgroep jonge automobilisten (18 – 24 jaar). De activiteiten bestaan uit projecten voor het voortgezet onderwijs en projecten specifiek gericht op bromfietsers/scooterberijders en jonge automobilisten, twee belangrijke risicogroepen in de landelijke ongevallenstatieken.

Bewoners en buurt
We vinden het belangrijk om burgers toe te rusten om daadwerkelijkzelf bij te dragen aan de oplossing van onveilige situaties. Het programma is daar bij uitstek op ingericht door de combinatie: Meldpunt-Buurtacties-Buurtlabels. Elk onderdeel daarvan is zo ingericht dat burgerparticipatie optimaal wordt aangemoedigd en benut.